Regulamin, warunki rezerwacji i płatności

 1. W celu rezerwacji pobytu w naszym Domu Wczasowym uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego, zamieszczonego na naszej stronie głównej.
 2. Zadatek na poczet pobytu wynosi 30% całości kwoty za pobyt.
 3. Rachunek bankowy:
  FUNDACJA AKADEMIA POMYSŁU

  55 1020 4926 0000 1502 0208 5314

 4. Termin wpłaty zadatku wyznacza recepcja, zwyczajowo oczekujemy na wpłatę do 3 dni roboczych, od momentu potwierdzenia rezerwacji z naszej strony.
 5. Dopłata za pobyt następuje w dzień przyjazdu, podczas meldunku Gości.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji pobytu, przy wcześniejszej wpłacie zadatku, istnieje możliwość przeniesienia środków na poczet rezerwacji w innym, dogodnym dla Gości terminie, przy wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją.
 7. Opłata klimatyczna w wysokości 2,80 zł od osoby za dobę, płatna jest dodatkowo gotówką w recepcji hotelu.
 8. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 9. Oferty i pakiety nie łączą się z innymi.
 10. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin Ośrodka:

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Mazowsze” w Karpaczu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodka. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka oraz do wglądu w Recepcji

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z opłatą ustalaną indywidualnie.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem,lub umowy pobytu, wycieczki, zamieszkania lub innych usług świadczonych na terenie obiektu.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt (w szczególnych przypadkach)
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Ośrodka, zaliczka nie zostaje zwrócona.
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Ośrodka.
§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA
W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Ośrodka za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka.
2. W Ośrodku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.